PHILOSOPHY

 

Books and editorials

 

1997

 1. Bäumer R., Benirschke J.-H., Guz T. (Hrsg.), Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leiterin Prof. Dr. Alma von Stockhausen (W bojowaniu o prawdę. Księga jubileuszowa Gustav-Siewerth-Akademie na 70-tą rocznicę urodzin jej założycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 1013.

(During clashes for the truth. The book of jubilee of Gustav-Siewerth-Akademie celebrating 70th anniversary of the birth of its founder and director Professor Dr. Almy von Stockhausen)

 1. (Hrsg.), Begegnungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Geburtstag der Philosophin (Spotkania z Almą von Stockhausen. Księga jubileuszowa przyjaciół, współpracowników i uczniów na 70-tą rocznicę urodzin jej założycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 208.

(Gatherings with Alma von Stockhausen. The book of jubilee of friends, colleagues and students celebrating 70th anniversary of the birth of its founder and director Professor Dr. Alma von Stockhousen)

1998

 1. Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1998, ss. 268.

(The concept of God as presented by G.W.F Hegel with reference to the understanding of God by Martin Luther. The metaphysical treatise)

2000

 1. Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno (Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2000, ss. 297.

(The collapse of metaphysics: from Hegel to Adorno)

 1. Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie (Historiosystematic contributions to anthropology) [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, ss. 286.

2001

 1. Stockhausen von A., Guz T. (Hrsg.), Vita philosophica. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. PhDr DrSc KAREL MÁCHA (Życie filozoficzne. Księga jubileuszowa na 70-tą rocznicę urodzin Profesora Karela Máchy), Weilheim-Bierbronnen 2001, ss. 327.

(The life of a philosopher. The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of Professor Karel Mácha)

2002

 1. (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukujący wiary. Księga Jubileuszowa na 75-tą rocznicę urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, ss. 272.

(Seeking faith by intellect. The book of jubilee celebrating 75th anniversary of the birth of Professor Alma von Stockhausen)

2003

 1. (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kształceniem i wychowaniem. Księga Jubileuszowa na 70 rocznicę urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University – Fe-Medienverlag 2003, ss. 330.

(Intercession on behalf of education and upbringing. The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of Professor Dr. Joseph McCafferty)

2004

 1. Refleksje nad filozofią niemiecką (The reflections on german philosophy), Lublin: Polihymnia 2004, ss. 122.
 2. Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna), 2 Auflage, Lublin: Polihymnia 2004, ss. 284.

(The concept of God as presented by G.W.F Hegel with reference to the understanding of God by Martin Luther. The metaphysical treatise)

2006

 1. T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 1086.

(The book of jubilee celebrating 70th birthday of Professor Jan Świtka)

 1. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (Red.), Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim (The commemorative book celebrating 10th anniversary of Extraneous Department of Law and Economics at the John Paul II Christian Lublin University in Tomaszow Lubelski), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 912.
 2. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (Red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw (The economical security of countries), Lublin-Tomaszów Lub.: Polihymnia 2006, ss. 260.
 3. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne (The opportunities and barriers to the development of small and medium sized enterprises in Poland. The economical and legal aspects), Tomaszów Lub.-Sandomierz: WZNPiE KUL 2006, ss. 292.

2007

 1. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Polska wieś w Unii Europejskiej (The polish village in the European Union), Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 247.
 2. T. Guz, K.K. Kłosiński, P. Marzec (Red.), POLSKA EUROPA ŚWIAT. Korporacje transnarodowe (POLAND EUROPE WORLD. The international corporations), Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 401.
 3. T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Tribula (Red.), EUROPA GOSPODARKA MEDIA (EUROPE ECONOMY MEDIA), Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 258.
 4. T. Guz, Ł. Michalik (Red.), Vademecum prawno-administracyjne (Lexicon of law and administration),Tomaszów Lubelski-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 108.

 

2008

 1. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (Red.), DZIECKO. Studium interdyscyplinarne (The child. The interdisciplinary case study), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 632.
 2. W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Rodzina kolebką powołań (Family as the cradle of vocations), Lublin: Polihymnia 2008, ss. 191.
 3. A. Balicki, T. Guz, W. Lis (Red.), Środki przekazu: informacja czy manipulacja (Media: information or manipulation), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 260.
 4. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek (Red.), Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska (National identity and sovereignty of a country in relation to European integration), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 232.
 5. T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, (Red.), Człowiek, granice państw, gospodarka (Individual, National borders, Economy), Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 391.

 

2009

 1. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska (eds.), A Synthesis of Polish Law, part 1,Frankfurt a.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 742.
 2. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska (Red.), A Synthesis of Polish Law, part 2, Frankfurt a.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 411.
 3. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska (Red.), Prawo Polskie. Próba syntezy (Polish law. An attempt at synthesis), Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2009, ss. 1046.
 4. W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (Red.), Niespokojni nadzieją (Hoping restlessly), Lublin: Polihymnia 2009, ss. 135.
 5. T. Guz, M. Sławińska (Red.), Człowiek a ekonomia (An individual’s relation to economy), Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra 2009, ss. 80.
 6. T. Guz, A. Niedużak, R. Tłuczek (Red.), Nauczanie społeczne i męczeństwo Ks. Jerzego Popiełuszki (Social instruction and martyrdom of Fr. Jerzy Popiełuszko), Lublin: Polihymnia 2009, ss. 201.

 

2010

 1. T. Guz, Paweł Marzec, Григoрій Xoрyҗий, Тамара Cmoвҗенко (Red.), Etyka a ekonomia (Ethics and its relation to economy), Lublin: Polihymnia 2010, ss. 305.
 2. Cezary Girgiel, Marek Bielecki, Halina Szymańska, T. Guz (Red.), Łaszczów wczoraj – dziś – jutro (Łaszczów past- present- future), Łaszczów: Urząd Miasta w Łaszczowie 2010, ss. 285.
 3. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk (Red.), Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku (Battles of Tomaszów Lubelski in 1939), Lublin: Wydawnictwo Werset 2010, ss. 272.
 4. L. Antonowicz, T. Guz, M. Pałubska (Red.), Bezpieczeństwo Polski – Historia i współczesność (Security of Poland- History and contemporary times), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 571.
 5. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (Red.), Szkoła. Edukacja i wychowanie (School. The education and upbrining), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 466.

 

2011

 1. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec (Red.), VERITATEM IN CARITATE. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora JANA ŚRUTWY (The book of jubilee celebrating 70th anniversary of the birth of bishop JanŚrutwa), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 1206.
 2. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska (Red.), IUS ET MUNDUS. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi (IUS ET MUNDUS. The commemorative book dedicated to Professor Lech Antonowicz), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 527.
 3. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pałubska (Red.), IUS ET HISTORIA. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi (IUS ET HISTORIA. The commemorative book dedicated to Professor Jerzy Markiewicz), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 655.

 

2012

 1. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło (Red.), PATOLOGIE. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 130 [ISBN 978-83-7702-304-4]. Pathologies. Practical aspects of preventing and combating social pathologies

 

 


Writings:

 1. Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007 [w:] Tadeusz Guz, PISMA (Writings), t. 1/1, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Radio Maryja 2012, ss. 336.

(Unfinished conversations with Fr. Prof. Tadeusz Guz 2006-2007)

 1. Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010 [w:] Tadeusz Guz, PISMA (Writings), t. 1/2, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Radio Maryja 2013, ss. 456.

(Unfinished conversations with Fr. Prof. Tadeusz Guz 2007-2010)

 

Redaktor cyklu pism filozoficznych: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE (DO ŹRÓDEŁ. Pisma Filozoficzne), Frankfurt nad Menem m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften:
(The editor of a series of philosophical journals: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE {TO SOURCES. The philosophical journals}).

2006

 1. D. Lusser, Individua substantia. Interpretation und Umdeutung des Aristotelischen ousia-Begriffs bei Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus (Substancja indywidualna. Interpretacja i zmiana znaczenia pojęcia substancji Arystotelesa u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 1, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 251.

(Individual essence. Interpretation and transition of meaning of Aristotlean’s concept of essence through the works of Thomas of Aquinas and John Duns Scotus)

 1. M. Börsig-Hover, Zur Ontologie und Metaphysik der Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff Edith Steins in Auseinandersetzung mit Aristoteles, Thomas von Aquin und Edmund Husserl (O ontologii i metafizyce prawdy. Pojęcie prawdy Edyty Stein w rozprawie z Arystotelesem, Tomaszem z Akwinu i Edmundem Husserlem) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 293.

(About the ontology and metaphysics of truth. Edith Stein’s concept of truth in the treatise with Aristotle, Thomas of Aquinas and Edmund Husserl)

2007

 1. Tadusz Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa (Prawo naturalne i Europa) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 462.

(The natural law in relation to Europe)

 1. E. M. Mørstad, Der Tod und die Erinnerung. Eine kulturphilosophische und theologische Auseinandersetzung mit der Erinnerung an Jesus von Nazareth und an den Menschen (Śmierć i pamięć. Filozoficznokulturowa i teologiczna rozprawa z pamięcią o Jezusie z Nazaretu i o człowieku) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 436.

(Death and remembrance. The philosophical, cultural and theological treatise in remebrance of Jesus from Nazareth and about an individual)

2009

 1. M. Börsig-Hover, Romano Guardini (1885-1968). Wegbereiter des 21. Jahrhunderts (Romano Guardini (1885-1968). Prekursor 21 stulecia) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 5, Frankfurt a. M.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2009, ss. 111.
 2. Tadeusz Guz/Elżbieta Szczurko/Leszek Bruśniak (Hrsg./eds.), Metaphysik heute/Metaphysics today (Metafizyka dzisiaj) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 6, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, ss. 647.

(The metaphysics today)

 

2011

 1. A. Hilckman, Gesammelte Werke. Schriften zur Kulturwissenschaft I: Die Wissenschaft von den Kulturen, bearb., komm., hrsg. von Tomasz Stępień [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 7, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 745.
 2. A. Hilckman, Gesammelte Werke. Schriften zur Kulturwissenschaft II: Grundlagen des Abendlandes, bearb., komm., hrsg. von Tomasz Stępień [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 8, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 689.
 3. M. Balkenohl, Plädoyer für das Leben. Philosophisch und theologisch [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 9, Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 114.

 

 

Współredaktor cyklu pism interdyscyplinarnych: E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien (ARS MUSICA. Studia interdyscyplinarne), Frankfurt nad Menem m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften:
(Co-editor of the series of interdysciplinary studies ARS MUSICA)

2010

 1. Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg./eds.), Fryderyk Chopin. Sein und Werk / Being and Work (Byt i dzieło) [w:] E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 1, Frankfurt n. M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2010, ss. 584.

 

2011

 1. L. Kozubek, Arturo Benedetti Michelangeli As I Knew Him [w:] E. Szczurko, T. Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 2, Frankfurt n. M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, ss. 148.
 2.  

2012

 1. Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Horst Seidl (Hrsg./eds.), LOGOS ET MUSICA. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI (LOGOS I MUZYKA. Ku czci Najwyższego Biskupa Rzymskiego Benedykta XVI) [w:] Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 3, Frankfurt n.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2012, ss. 851 [ISBN 978-3-631-63894-1; ISSN 1869-8611].

 

2013

 1. Elżbieta Szczurko, ANTONI SZAŁOWSKI. Person and work (ANTONI SZAŁOWSKI. Osoba i dzieło) [w:] Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz (Hrsg.), ARS MUSICA. Interdisziplinäre Studien, Bd. 4, Frankfurt n.M. m.in.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013, ss. 511 [ISBN 978-3-631-63995-5; ISSN 1869-8611].

 

Redaktor naczelny: „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL“
(Editor in Chief: „The Annals of the Faculty of Law and Economy KUL”- RWNPiE KUL)

2005

 1. RWNPiE KUL, t. I, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2005)

 1. RWNPiE KUL, t. I, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2005)

2006

 1. RWNPiE KUL, t. II, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2006)

 1. RWNPiE KUL, t. II, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2006)

2007

 1. RWNPiE KUL, t. III, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2007)

 1. RWNPiE KUL, t. III, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2007)

2008

 1. RWNPiE KUL, t. IV, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2008)

 1. RWNPiE KUL, t. IV, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2008)

2009

 1. RWNPiE KUL, t. V, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009.

(Economy, Lublin: The Scientific Society KUL 2009)

2010

 1. RWNPiE KUL, t. VI, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010.

(Law, Lublin: The Scientific Society KUL 2010)

TEOLOGIA

(Theology)

 

Książki i redakcje:

(Books and editorials)

 1. Tadeusz Guz (Red.), Ks. Józef Flis, Powołanie świeckich do świętości w życiu i w świadectwie męczeństwa Sługi Bożego Stanisława Kostki Starowieyskiego. Pamięci jednego z męczenników drugiej wojny światowej, Weilheim 1999, ss. 165. (Editor)
 2. Wzrost Uniwersytetu w Chrystusie. Droga krzyżowa. II Pielgrzymka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Kraków-Łagiewniki, 30 maja 2009 roku (Akwaforty: Marcin Sarzyński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

(Advancement of the university in Christ. Way of the Cross)