Książki i redakcje

 

 • Bäumer R., Benirschke J.-H., Guz T. (Hrsg.), Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leiterin Prof. Dr. Alma von Stockhausen (W bojowaniu o prawdę. Księga jubileuszowa Gustav-Siewerth-Akademie na 70-tą rocznicę urodzin jej założycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stoc-khausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 1020.
 • (Hrsg.), Begegnungen mit Alma von Stockhausen. Festschrift der Freunde, Mitarbeiter und Schüler zum 70. Geburtstag der Philosophin (Spotkania z Almą von Stockhausen. Księga jubileuszowa przyjaciół, współpracowników i uczniów na 70-tą rocznicę urodzin jej założycielki i dyrektorki Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim-Bierbronnen 1997, ss. 208.
 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do ro-zumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1998, ss. 268.
 • Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno (Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno) [w:] M. Balkenohl (Hrsg.), MORAL-ANTHROPOLOGIE-ETHIK, t. 4, Frank-furt a. M.: Peter Lang Verlag 2000, ss. 297.
 • Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie [w:] Schriftenreihe der GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE, t. 16, Weilheim-Bierbronnen 2000, ss. 286.
 • Stockhausen von A., Guz T. (Hrsg.), Vita philosophica. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. PhDr DrSc KAREL MÁCHA (Życie filozoficzne. Księga jubileuszowa na 70-tą rocznicę urodzin Profesora Karela Máchy), Weilheim-Bierbronnen 2001, ss. 327.
 • (Hrsg.), Intellectus quaerens fidem. Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Alma von Stockhausen (Intelekt poszukujący wiary. Księga Jubileuszowa na 75-tą rocznicę urodzin Prof. Dr Almy von Stockhausen), Weilheim 2002, ss. 272.
 • (Hrsg.), Im Einsatz für Bildung und Erziehung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Joseph McCafferty (Wstawiennictwo za kształceniem i wychowaniem. Księga Jubile-uszowa na 70 rocznicę urodzin Prof. Dr Joseph McCafferty), Kisslegg: Holy Family University * Fe-Medienverlag 2003, ss. 330.
 • Refleksje nad filozofią niemiecką, Lublin: Polihymnia 2004, ss. 122.
 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung (O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do ro-zumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna), 2 Auflage, Lublin: Poli-hymnia 2004, ss. 284.
 • T. Guz, M. Kuć (Red.), IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 1086.
 • T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (Red.), Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 912.
 • T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (Red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Lublin-Tomaszów Lub.: Polihymnia 2006, ss. 260.
 • T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Tomaszów Lub.-Sandomierz: WZNPiE KUL 2006, ss. 292.
 • T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Polska wieś w Unii Europejskiej, Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 247.
 • T. Guz, K.K. Kłosiński, P. Marzec, POLSKA EUROPA ŚWIAT. Korporacje transnaro-dowe, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 401.
 • T. Guz, P. Marzec, M. Petro, M. Pribula, EUROPA GOSPODARKA MEDIA, Lublin-Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 258.

Redaktor cyklu pism filozoficznych: AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE (DO ŹRÓDEŁ. Pisma Filozoficzne), Frankfurt nad Menem: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften:

 • D. Lusser, Individua substantia. Interpretation und Umdeutung des Aristotelischen ousia-Begriffs bei Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus (Substancja indywidualna. In-terpretacja i zmiana znaczenia pojęcia substancji Arystotelesa u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 1, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, ss. 251.
 • M. Börsig-Hover, Zur Ontologie und Metaphysik der Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff Edith Steins in Auseinandersetzung mit Aristoteles, Thomas von Aquin und Edmund Husserl (O ontologii i metafizyce prawdy. Pojęcie prawdy Edyty Stein w rozprawie z Arystotelesem, Tomaszem z Akwinu i Edmundem Husserlem) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2006, s. 293.
 • T. Guz (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa (Prawo naturalne a Europa) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 462.
 • E. M. Mørstad, Der Tod und die Erinnerung. Eine kulturphilosophische und theologische Auseinandersetzung mit der Erinnerung an Jesus von Nazareth und an den Menschen (Śmierć i pamięć. Filozoficznokulturowa i teologiczna rozprawa z pamięcią o Jezusie z Nazaretu i o człowieku) [w:] T. Guz (Hrsg.), AD FONTES. SCHRIFTEN ZUR PHILOSOPHIE, Bd. 4, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, ss. 436.

Redaktor naczelny: „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL“

 • RWNPiE KUL, t. I, z. 1: Prawo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.
 • RWNPiE KUL, t. I, z. 2: Ekonomia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.